Dbając o ochronę Państwa danych osobowych dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Waszych interesów oraz praw i wolności, w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

 • Zbierane dla konkretnych, określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
 • Przetwarzane zgodnie z prawem.

Dane użytkowników sklepu www.kwiaciarniewrzos.pl są przetwarzane zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r (Dz. U. z 2018 poz. 1000).

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem sklepu www.kwiaciarniewrzos.pl

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych klientów sklepu www.kwiaciarniewrzos.pl są Kwiaciarnie Wrzos, zwane dalej Administratorem. Kontakt z Administratorem możliwy pod adresem e-mail: sklep@kwiaciarniewrzos.pl

Cele i podstawy przetwarzania danych

Cel 1: Udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane do Administratora na wskazany na stronie adres email lub numer telefonu, kontakt telefoniczny i prowadzenie korespondencji e-mail z klientami.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest przetwarzanie danych osoby mającej się stać stroną umowy lub będącej stroną umowy.

Cel 2: Realizacja zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu www.kwiaciarniewrzos.pl.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest przetwarzanie danych osoby będącej stroną umowy.

Cel 3: Dokumentowanie transakcji handlowych oraz wystawianie faktur VAT.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Cel 4: Wysyłanie informacji o treści handlowej- newsletter- na wskazany adres e-mail .

Podstawą takiego przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Wyrażona zgoda może być wycofana w każdej chwili, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Cel 5: Ustalenie, obrona i dochodzenie ewentualnych roszczeń.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora.

Kategorie danych jakie zbieramy za pośrednictwem sklepu

W zakresie korzystania ze sklepu www.kwiaciarniewrzos.pl przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL i dotyczą:

 • Publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • Nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja jeśli jest możliwa realizowana jest przez protokół http;
 • Czasu nadejścia zapytania;
 • Pierwszego wiersza żądania http;
 • Kodu odpowiedzi http;
 • Liczby wysyłanych przez serwer danych;
 • Informacja o przeglądarce;
 • Informacje o błędach jakie wystąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze sklepu www.kwiaciarniewrzos.pl

Serwis zbiera automatycznie tylko i wyłącznie informacje zawarte w plikach cookie. Gromadzone dane są wykorzystywane do

 • Zarządzania serwerem;
 • Badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach sklepu www.kwiaciarniewrzos.pl oraz w celach statystycznych w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics.

Kategorie danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zamówienia towaru w sklepie www.kwiaciarniewrzos.pl

 • Imię i nazwisko;
 • Adres zamieszkania;
 • Numer telefonu;
 • Adres doręczenia zamówienia;
 • Adres i nazwa firmy;
 • NIP;
 • Historia zamówień.

Podanie tych danych jest dobrowolne lecz ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości dokonania zakupów w sklepie www.kwiaciarniewrzos.pl.

Profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji

Administrator używa plików cookie (ciasteczek) do śledzenia ruchu na stronie sklepu www.kwiaciarniewrzos.pl. Szczegółowe informacje na temat ciasteczek i profilowania znajdą Państwo w sekcji Pliki cookie niniejszej Polityki prywatności.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji po czym w zależności od rezultatów negocjacji albo zasilą naszą bazę danych klientów i będą przetwarzane w związku z realizacją umowy bądź zostaną usunięte jeżeli wystąpi brak możliwości nawiązania współpracy.

Państwa dane związane z zakupem towaru będą przetwarzane przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym została wystawiona faktura.

Dane przetwarzane w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną ewentualnych roszczeń będą przetwarzane przez najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Odbiorcy danych

Zapewniamy poprzez realizację procedury wyboru kontrahenta, że każdy podmiot biorący udział w przetwarzaniu Państwa danych osobowych posiada wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne adekwatne do ponoszonego ryzyka w związku z powierzonymi czynnościami.

Odbiorcami danych osobowych użytkowników sklepu www.kwiaciarniewrzos.pl są:

 • Dostawca usługi hostingu oraz wsparcia IT dla Administratora;
 • W przypadku dokonania zakupu i wystawienia faktury sprzedażowej przez Administratora odbiorcą danych klientów jest podmiot świadczący usługi księgowe dla Administratora.

Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Państwa danych osobowych zachowywała je w poufności i przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.

Prawa osób, których dane dotyczą

 • Prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.;
 • Prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • Prawo do przenoszenia danych;
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Więcej informacji www.uodo.gov.pl

Jak dbamy o przetwarzane dane

Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy i wdrożyliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:

 • Analiza ryzyka dla praw i wolności osób, których dane przetwarzamy;
 • Notyfikacja naruszeń;
 • Retencja danych;
 • Rejestr czynności przetwarzania danych;
 • Realizacja praw osób, których dane dotyczą;
 • Wybór kontrahenta.

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej zalecenia Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Europejskiej Rady Ochrony Danych ( EDPB).

Pliki Cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie, czyli ciasteczek. Pliki cookie są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dzięki nim mogą Państwo korzystać z wszystkich funkcjonalności Strony. Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń. Plik cookie Sklepu www.kwiaciarniewrzos.pl nie przechowuje poufnych danych takich jaki imię, nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie ze Sklepu www.kwiaciarniewrzos.pl należy użyć ustawień przeglądarki internetowej. Każda przeglądarka jest inna, ale w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie. Podmiotem umieszczającym pliki cookie na urządzeniu końcowym Użytkownika jest Administrator.

Ciasteczka niezbędne do funkcjonowania strony umożliwiają korzystanie z podstawowych jej funkcji, takich jak nawigowanie na stronie. Strona nie może prawidłowo funkcjonować bez tych ciasteczek.

CMSSESSID# - jest to ciasteczko sesyjne co oznacza, że jest ono usuwane z urządzenia użytkownika wraz z zakończeniem przeglądania strony. Ciasteczko to niezbędne jest do prawidłowego funkcjonowania strony i umożliwia korzystanie z podstawowych jej funkcji, takich jak nawigowanie na stronie i dostęp do obszarów zabezpieczonych strony internetowej bez konieczności logowania się na poszczególnych podstronach. Podmiotem umieszczającym pliki tej kategorii na urządzeniu końcowym użytkownika jest Administrator Sklepu www.kwiaciarniewrzos.pl