1) Upublicznienie zapytania ofertowego

2) Informacja o wynikach postępowania ofertowego

 

Tytuł: Stworzenie internetowej platformy organizacji uroczystości weselnych oraz eventowych


Informacja o Voucherze Badawczym
Spłynęła tylko jedna oferta, w wyniku oceny wybrano oferenta: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.
Wartość całkowita brutto projektu: 123.000 zł
Koszty kwalifikowane: 100.000 zł
Wartość dofinansowania: 80.000 zł

 

Realizacja przedsięwzięcia B+R w projekcie: „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”.

 

Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.

Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje.

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020Kwiaciarnie Wrzos Zapytanie Ofertowe PDF

Kwiaciarnie Wrzos Ogłoszenie wyniku prztargu PDF